Nu ska vi kika på hur man kan sammanställa stora datamängder i Python med hjälp av biblioteket Pandas.

Pandas är beroende av NumPy så du kommer att behöva även detta. Använder du Debian eller Ubuntu så installerar du dessa båda paketen med följande kommando apt-get install python3-numpy python3-pandas. När vi väl har installerat dessa två bibliotek är det dags att börja gräva lite i hur Pandas fungerar.

Jag kommer visa med ett verkligt exempel här på hur jag sammanställer temperaturer i lägenheter. Temperaturen i vårt exempel har loggats vart femte minut, dygnet runt, under ca fem månaders tid. Därför har vi fått ganska mycket data. Datan är dessutom väldigt högupplöst. Det vi vill åstadkomma här är att få en veckoöversikt; det vill säga vi vill kunna presentera datan med medeltemperaturen för lägenheten per vecka. Vi kommer också att plotta denna data så att vi får en graf av det hela. Denna artikel kan därför ses som en fortsättning på Plotta sammansätt ränta i Python. Läs gärna igenom denna artikel först för att få en introduktion till Matplotlib.

Undersöka datan

Datan vi kommer att använda oss här är lghtemp.txt. Denna data ser ut som nedan.

Date Time Temperature
2016-02-07 03:25:02 22.2
2016-02-07 03:30:02 22.3
2016-02-07 03:35:03 22.3
2016-02-07 03:40:02 22.3
2016-02-07 03:45:02 22.3
2016-02-07 03:50:03 22.3
2016-02-07 03:55:03 22.4
2016-02-07 04:00:03 22.4
2016-02-07 04:05:03 22.4

Datan sträcker sig ända fram till 2016-06-28. Det är nu dags att försöka läsa in datan i Pandas, och tala om för Pandas vad som är vad i filen. Vi börjar med att skapa ett litet enkelt Pythonprogram för detta.

#!/usr/bin/env python3
import numpy as np
import pandas as pd
  
data = pd.read_csv("lghtemp.txt", sep=" ", parse_dates=['Date'])
  
print (data.head())

Här ovanför har vi grunden för vårt program som ska sammanställa datan åt oss i medelvärde per vecka. Men än så länge har vi inte kommit så långt, men dock en bra bit på vägen.

De första två raderna, import-raderna, talar om för Python att importera biblioteken NumPy och Pandas samt att använda kortnamnen np och pd för dessa.

Därefter på raden som börjar med data läser vi in temperaturdatan från filen med pd.read_csv. Första argumentet är filnamnet. sep= " " talar om för Pandas att varje kolumn i filen är åtskild med ett mellanslag. parse_dates=['Date'] talar om för Pandas att kolumnen kallad Date innehåller datum för raderna.

Den sista raden skriver ut de första fem raderna ur filen, tillsamman med rubrikerna för kolumnerna, samt en index-siffra som första kolumn. Utskriften ser ut så här.

    Date   Time Temperature
0 2016-02-07 03:25:02     22.2
1 2016-02-07 03:30:02     22.3
2 2016-02-07 03:35:03     22.3
3 2016-02-07 03:40:02     22.3
4 2016-02-07 03:45:02     22.3

Nu ser vi på formatering ovan att Pandas faktiskt förstår våra kolumner då den har formaterat om rubrikerna så att de nu är högerjusterade. Redan nu kan Pandas tolka vår data.

Sammanställa datan

Nu är det dags att gå vidare till att sammanställa datan så att vi istället får ett medelvärde per vecka. Här måste vi alltså göra två saker. Steg ett blir att vi måste försöka få in veckonumren i vår data och steg två blir att få fram medelvärden för dessa veckor. Här räcker ju inte bara de enskilda dagarna, utan vi måste få veckorna på något sätt. Pandas har faktiskt stöd för detta via dt som är en förkortning av DateTime. Med detta skapar vi alltså en ny kolumn som heter Week.

Vårt program har nu växt till att istället se ut som nedan.

#!/usr/bin/env python3
import numpy as np
import pandas as pd

data = pd.read_csv("lghtemp.txt", sep=" ", parse_dates=['Date'])

data['Week'] = data['Date'].dt.week

print (data.head())

Om vi nu kör ovanstående kod så kommer vi att se att vi har fått en kolumn som heter Week som visas här nedanför.

    Date   Time Temperature Week
0 2016-02-07 03:25:02     22.2   5
1 2016-02-07 03:30:02     22.3   5
2 2016-02-07 03:35:03     22.3   5
3 2016-02-07 03:40:02     22.3   5
4 2016-02-07 03:45:02     22.3   5

Nu när vi har fått in veckorna är det dags att fortsätta till steg två, nämligen att få fram medeltemperaturen för dessa veckor. Detta är faktiskt inte mycket svårare än det vi har gjort hittills. Här måste vi först gruppera in datan i veckorna; för detta har vi Pandas egna groupby. Därefter skapar vi medeltemperaturen med funktionen mean(). Vi utökar vår kod till följande.

#!/usr/bin/env python3
import numpy as np
import pandas as pd

data = pd.read_csv("lghtemp.txt", sep=" ", parse_dates=['Date'])

data['Week'] = data['Date'].dt.week
veckodata = data.groupby(['Week']) ['Temperature'].mean()

print (veckodata)

Om vi kör följande kod så kommer vi få medeltemperaturen för alla veckorna i en lista som visas här nedanför.

Week
5   22.251822
6   22.098222
7   21.737723
8   21.371974
9   20.941815
10  21.246329
11  21.983284
12  22.405289
13  23.102629
14  22.731895
15  22.822867
16  22.483978
17  22.742609
18  22.923413
19  23.551414
20  22.552083
21  23.419544
22  24.571032
23  23.447669
24  23.001984
25  23.700446
26  23.639919
Name: Temperature, dtype: float64

Plotta veckodatan

Nu när vi har lyckats få fram medeltemperaturen ur vår data så vill vi även plotta den i en graf. Detta är faktiskt det enklaste av allting.

Vi börjar med att importera Matplotlib och sedan är det bara att ange två kommandon för att skapa själva grafen, nämligen plt.plot(veckodata) och plt.show(). Hela programmet visas här nedanför.

#!/usr/bin/env python3
import matplotlib
matplotlib.use("Qt4Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

data = pd.read_csv("lghtemp.txt", sep=" ", parse_dates=['Date'])

data['Week'] = data['Date'].dt.week

veckodata = data.groupby(['Week']) ['Temperature'].mean()
plt.plot(veckodata)
plt.show()

Om vi kör ovanstående program så kommer vi få ut en graf som visas här nedanför.

Plottad veckodata

På detta sätt kan vi sammanställa och plotta stora datamängder med hjälp av Python och biblioteken Pandas, NumPy och Matplotlib – dessutom mycket enklare än att använda ett kalkylarksprogram. Den som har förkunskaper i till exempel MySQL känner säkert igen groupby och liknande från Pandas.

Uppdatering med Seaborn (2016-07-20)

För att få graferna att se lite vackrare ut, både på skärmen och på papper vid utskrifter, finns det ett utmärkt bibliotek för detta, nämligen Seaborn. Med Seaborn kan man ändra hur graferna ser ut. Till och med standardvärdena för Seaborn gör att graferna ser bättre ut.

Installera och testa Seaborn

På Debian-baserade system installeras Seaborn enklast med pip3, Pythons egna installationsverktyg. Har du inte redan pip3 installerar du detta med apt-get install python3-pip. Därefter installerar du seaborn med kommandot pip3 install seaborn.

Nu när vi har installerat Seaborn kan vi ladda in det i vårt program. Vi fortsätter med koden vi hade tidigare där vi tog fram vår graf. Nu testar vi först med att bara importera Seaborn och ser direkt skillnad i grafens utseende.

#!/usr/bin/env python3
import matplotlib
matplotlib.use("Qt4Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

data = pd.read_csv("lghtemp.txt", sep=" ", parse_dates=['Date'])

data['Week'] = data['Date'].dt.week

veckodata = data.groupby(['Week']) ['Temperature'].mean()
plt.plot(veckodata)
plt.show()

Om vi kör detta programmet nu så får vi nedanstående graf, som redan nu ser bättre ut. Vi har bland annat stödlinjer, färger som är lättare för ögonen, andra typsnitt med mera. Allt detta bara genom att importera Seaborn.

Grafen med standardinställningar för Seaborn

Ändra utseende med Seaborn

Men med Seaborn, tillsammans med Matplotlib, kan vi ändra utseendet ännu mer. Titta på koden här nedanför och testkör den så får du se verklig skillnad i resultat.

Här ändrar vi bakgrunden igen så att den blir helt vit, fast med stödlinjer. Vi använder oss också av mallen paper för Seaborn för att förbättra utskriftkvalitén på grafen. Därefter sätter vi våra egna typsnitt för grafen. Med hjälp Matplotlib lägger vi dessutom till text för både x- och y-axeln med plt.xlabel och plt.ylabel.

#!/usr/bin/env python3
import matplotlib
matplotlib.use("Qt4Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

sns.set_context("paper") 
sns.set(font='serif')
sns.set_style("whitegrid", {
"font.family": "serif",
"font.serif": ["Times", "Liberation", "serif"]
})


data = pd.read_csv("lghtemp.txt", sep=" ", parse_dates=['Date'])

data['Week'] = data['Date'].dt.week

veckodata = data.groupby(['Week']) ['Temperature'].mean()
plt.ylabel("Temperatur")
plt.xlabel("Vecka")
plt.plot(veckodata)
plt.show()

Utav denna kod får vi nedanstående graf, som är både mer lättläst, mjukare för ögonen och helt enkelt snyggare än den graf vi fick från början.

Ny graf med Seaborn