Systemd har nu ersatt de traditionella uppstarthanterarna i nästan alla Linuxdistributioner. Det finns fortfarande några kvar som ännu inte gett med dig för systemd, men de är få.

Det har ordats mycket om för- och nackdelar med systemd, bland annat mycket om att systemd inte följer UNIX-filosofin “Write programs that do one thing and do it well”. Men oavsett vad så kommer vi inte längre ifrån systemd, och vi måste således lära oss att hantera besten.

Men det finns faktiskt en del fördelar med systemd också - det är nu lättare än någonsin att hoppa mellan olika distributioner eftersom systemd fungerar likadant överallt. Vet du hur du startar och aktiverar en tjänst i CentOS, vet du också hur du startar aktiverar en tjänst i Debian.

Det här är en kort och praktiskt guide till hur du hanterar tjänster i systemd med hjälp utav verktyget systemctl. Som exempeltjänst används här Apache. Under Debian & Ubuntu heter tjänster apache, och under CentOS, Fedora och RedHat heter den httpd.

Aktivera, avaktivera, starta och stoppa tjänster

Att aktivera en tjänst i systemd betyder att den startar automatiskt när Linux-systemet startas. En tjänst aktiveras med kommandot systemctl enable, exempelvis:

[root@centos7 ~]# systemctl enable httpd
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service to /usr/lib/systemd/system/httpd.service.

För att faktiskt starta tjänsten direkt, utan att behöva starta om maskinen används systemctl start.

[root@centos7 ~]# systemctl start httpd

För att starta om en tjänst, till exempel efter att du ändrat i någon konfiguration används systemctl restart.

[root@centos7 ~]# systemctl restart httpd

Det finns dock ett annat kommando också, systemctl reload, som används för att läsa in konfigurationsfiler på nytt, utan att behöva starta om en tjänst helt och hållet. Det är dock inte alla tjänster som stödjer denna funktion.

[root@centos7 ~]# systemctl reload httpd

För att stoppa en tjänst igen används systemctl stop.

[root@centos7 ~]# systemctl stop httpd

Och till slut, för att avaktivera en tjänst så att den inte startas automatiskt när maskinen startas används systemctl disable.

[root@centos7 ~]# systemctl disable httpd
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service.

Kontrollera status

För att kontrollera om en tjänst är aktiverad (det vill säga startas automatiskt med systemet) används kommandot systemctl is-enabled, och för att kontrollera om en tjänst är igång just nu används systemctl is-active.

[root@centos7 ~]# systemctl is-enabled httpd
disabled
[root@centos7 ~]# systemctl is-active httpd
active

För att visa alla aktiva tjänster räcker det med att köra systemctl.

[root@centos7 ~]# systemctl
UNIT                      LOAD  ACTIVE SUB    DESCRIPTION
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount       loaded active waiting  Arbitrary Executable File Formats File System 
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sr0.device loaded active plugged  QEMU_DVD-
sys-devices-pci0000:00-0000:00:03.0-virtio0-net-eth0.device loaded active plugged  Virtio network device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:04.0-sound-card0.device loaded active plugged  82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) Hi
sys-devices-pci0000:00-0000:00:06.0-virtio1-virtio\x2dports-vport1p1.device loaded active plugged  /sys/devices/pci0
sys-devices-pci0000:00-0000:00:06.0-virtio1-virtio\x2dports-vport1p2.device loaded active plugged  /sys/devices/pci0
sys-devices-pci0000:00-0000:00:07.0-virtio2-block-vda-vda1.device loaded active plugged  /sys/devices/pci0000:00/000
sys-devices-pci0000:00-0000:00:07.0-virtio2-block-vda-vda2.device loaded active plugged  LVM PV ZHwHEI-87YM-QIlq-RWa
sys-devices-pci0000:00-0000:00:07.0-virtio2-block-vda.device loaded active plugged  /sys/devices/pci0000:00/0000:00:
sys-devices-pnp0-00:04-tty-ttyS0.device    loaded active plugged  /sys/devices/pnp0/00:04/tty/ttyS0
sys-devices-virtual-block-dm\x2d0.device    loaded active plugged  /sys/devices/virtual/block/dm-0
sys-devices-virtual-block-dm\x2d1.device    loaded active plugged  /sys/devices/virtual/block/dm-1
sys-module-configfs.device           loaded active plugged  /sys/module/configfs
sys-subsystem-net-devices-eth0.device     loaded active plugged  Virtio network device
-.mount                    loaded active mounted  /
boot.mount                   loaded active mounted  /boot
dev-hugepages.mount              loaded active mounted  Huge Pages File System
dev-mqueue.mount                loaded active mounted  POSIX Message Queue File System
run-user-1000.mount              loaded active mounted  /run/user/1000
sys-kernel-config.mount            loaded active mounted  Configuration File System
....
LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

101 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

Vill vi bara se tjänster som är i ett running state, kan vi istället använda följande kommando systemctl --all --state=running.

[root@centos7 ~]# systemctl --all --state=running
UNIT             LOAD  ACTIVE SUB   DESCRIPTION
session-1.scope       loaded active running Session 1 of user jake
session-2.scope       loaded active running Session 2 of user jake
auditd.service        loaded active running Security Auditing Service
chronyd.service       loaded active running NTP client/server
crond.service        loaded active running Command Scheduler
dbus.service         loaded active running D-Bus System Message Bus
firewalld.service      loaded active running firewalld - dynamic firewall daemon
getty@tty1.service      loaded active running Getty on tty1
httpd.service        loaded active running The Apache HTTP Server
irqbalance.service      loaded active running irqbalance daemon
lvm2-lvmetad.service     loaded active running LVM2 metadata daemon
NetworkManager.service    loaded active running Network Manager
polkit.service        loaded active running Authorization Manager
postfix.service       loaded active running Postfix Mail Transport Agent
rsyslog.service       loaded active running System Logging Service
sshd.service         loaded active running OpenSSH server daemon
systemd-journald.service   loaded active running Journal Service
systemd-logind.service    loaded active running Login Service
systemd-udevd.service    loaded active running udev Kernel Device Manager
tuned.service        loaded active running Dynamic System Tuning Daemon
dbus.socket         loaded active running D-Bus System Message Bus Socket
lvm2-lvmetad.socket     loaded active running LVM2 metadata daemon socket
systemd-journald.socket   loaded active running Journal Socket
systemd-udevd-control.socket loaded active running udev Control Socket
systemd-udevd-kernel.socket loaded active running udev Kernel Socket

LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

25 loaded units listed.

Vill vi istället se status för hela systemet kan vi använda systemctl status. Detta ger oss en trädliknande vy över processerna som körs via systemd och deras barnprocesser osv.

[root@centos7 ~]# systemctl status
● centos7.nixnet.jke
  State: running
   Jobs: 0 queued
  Failed: 0 units
  Since: sön 2018-06-17 21:46:53 CEST; 19min ago
  CGroup: /
      ├─1 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 22
      ├─user.slice
      │ └─user-1000.slice
      │  ├─session-2.scope
      │  │ ├─1458 sshd: jake [priv]  
      │  │ ├─1462 sshd: jake@pts/0  
      │  │ ├─1463 -bash
      │  │ ├─1480 su
      │  │ ├─1484 bash
      │  │ ├─1665 systemctl status
      │  │ └─1666 less
      │  └─session-1.scope
      │   ├─ 658 login -- jake   
      │   └─1437 -bash
      └─system.slice
       ├─httpd.service
       │ ├─1627 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
       │ ├─1628 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
       │ ├─1629 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
       │ ├─1630 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
       │ ├─1631 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
       │ └─1632 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
       ├─rsyslog.service
       │ └─1000 /usr/sbin/rsyslogd -n
       ├─tuned.service
       │ └─997 /usr/bin/python -Es /usr/sbin/tuned -l -P
       ├─sshd.service
       │ └─996 /usr/sbin/sshd -D
       ├─postfix.service
       │ ├─1340 /usr/libexec/postfix/master -w
       │ ├─1345 pickup -l -t unix -u
       │ └─1346 qmgr -l -t unix -u
       ├─NetworkManager.service
       │ ├─660 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
       │ └─799 /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/libexec/nm-dhcp-helper -pf /var/run/dhclient-eth0.pid -lf /var/lib
       ├─firewalld.service
       │ └─656 /usr/bin/python -Es /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid
       ├─crond.service
       │ └─652 /usr/sbin/crond -n
       ├─systemd-logind.service
       │ └─645 /usr/lib/systemd/systemd-logind
       ├─dbus.service
       │ └─631 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
       ├─chronyd.service
       │ └─635 /usr/sbin/chronyd
       ├─irqbalance.service
       │ └─629 /usr/sbin/irqbalance --foreground
       ├─polkit.service
       │ └─628 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
       ├─auditd.service
       │ └─604 /sbin/auditd
       ├─systemd-udevd.service
       │ └─490 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
       ├─lvm2-lvmetad.service
       │ └─482 /usr/sbin/lvmetad -f
       └─systemd-journald.service
        └─462 /usr/lib/systemd/systemd-journald

Unit-filer

Systemd är uppbyggt kring något som kallas för units. Detta är filer som konfigurerar varje tjänst som systemd startar och stoppar. En unit-fil innehåller till exempel information om vilken binärfil som ska köras för att starta tjänsten, vilka argument som skall startas med tjänsten, hur tjänsten startas om, stoppas osv. Här finns också information om exempelvis eventuella temporära kataloger, PID-filer osv.

För att visa en unit-fil används kommandot systemctl cat. Exempelvis:

[root@centos7 ~]# systemctl cat httpd

# /usr/lib/systemd/system/httpd.service
[Unit]
Description=The Apache HTTP Server
After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target
Documentation=man:httpd(8)
Documentation=man:apachectl(8)

[Service]
Type=notify
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND
ExecReload=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -k graceful
ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID}
# We want systemd to give httpd some time to finish gracefully, but still want
# it to kill httpd after TimeoutStopSec if something went wrong during the
# graceful stop. Normally, Systemd sends SIGTERM signal right after the
# ExecStop, which would kill httpd. We are sending useless SIGCONT here to give
# httpd time to finish.
KillSignal=SIGCONT
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

För att lista alla unit-filer på systemet används kommandot systemctl list-units --all.

Redigera en unit

För att redigera en unit används kommandot systemctl edit. Om vi exempelvis vill redigera Apaches unit och kör systemctl edit httpd kommer vi få en tom fil. Detta eftersom edit som standard bara lägger till värden som ska ändras till en så kallad override-fil. Vill vi ändra den faktiska unit-filen måste vi istället använda systemctl edit httpd --full. Då startas editorn med hela unit-filen. När vi sparar unit-filen skapas en kopia i /etc/systemd/system/. För vår Apache-fil blir detta alltså /etc/systemd/system/httpd.service. Denna fil kommer då att användas som standard istället för originalfilen som fortfarande finns kvar i sin originalform i /lib/systemd/system/. Detta är praktiskt, för om vi skulle vilja återgå till standardkonfigurationen kan vi helt enkelt bara radera httpd.service från /etc/systemd/system/ och då kommer istället unit-filen från /lib/systemd/system att användas.

Avslutning

Vi har än så länge bara skrapat på ytan av systemd. Det är ett gigantiskt system som täcker allt från runlevels, tjänster, loggfiler, omstart av systemet med mera. Men detta är det viktigaste för att kunna hantera tjänster på ett effektivt sätt under systemd. Och som jag nämnde i början så fungerar det på samma sätt under både Debian & Ubuntu och RedHat-baserade system som CentOS och Fedora.